Almar Skilderwurk

Almar Skilderwurk,

sterk staaltsje fakwurk:
foar al jo skilder-, saus- en behangwurk, ek glêssetten.

M.v.d. Staal
Labadistendyk 30
Wiuwert
Tel: 058-2501778