Doarpsbelang

Dorpsbelang De Twa Doarpen
KVK-nummer: 40002009/ RSIN-nummer: 005546412

Britswert en Wiuwert zijn twee prachtige dorpen in de Fryske Greidhoeke (Friese weidestreek) met authentieke dorpskernen met een grote verscheidenheid aan actieve en vriendelijke inwoners. Het doel van het dorpsbelang is om de belangen (in de breedste zin van het woord) van de inwoners, bedrijven en verenigingen te behartigen. Te denken valt aan leefbaarheid voor alle leeftijdsgroepen, recreatie, voorzieningen, veiligheid, onderhoud, dorpsinrichting en -cultuur. Veelal komt de input voor projecten van de inwoners en dorpsbelang probeert een leidende rol te hebben om wensen uit te (laten) voeren.

Bovenstaande doelen probeert zij te bereiken door:

· het houden van maandelijkse bestuursvergaderingen
· het houden van ledenvergaderingen in voor- en najaar waarbij alle inwoners uitgenodigd worden hun wensen te uiten
· het organiseren van allerlei activiteiten (bv. Boomplantdag en culturele activiteiten als Slachte Marathon)
· intensief contact onderhouden met allerlei instanties
· 1 à 2 x per jaar ambtelijk overleg met de gemeente Hierin worden o.a. punten besproken, die in de ledenvergadering naar voren zijn gekomen.

De Vereniging van Dorpsbelang kiest in haar ledenvergadering het bestuur. Dit bestuur onbezoldigde bestaat volgens de statuten uit 7 personen. Momenteel hebben er 5 personen zitting in het bestuur waarbij nog 2 kandidaten gezocht worden.

Het bestuur heeft een aantal bestuurscommissies benoemd, die Dorpsbelang helpen bij de uitvoering van hun werk, zoals:

· beheerscommissie van dorpshuis “Us Honk”
· beheerscommissie van sportaccommodatie “Op’e Trije”
· verschillende werkgroepen

De statuten van Dorpsbelang geven aan verenigingen in onze dorpen de gelegenheid, als afdeling van Dorpsbelang, rechtspersoonlijkheid te krijgen. Dorpsbelang is lid van “de Feriening fan Lytse Doarpen”. De kosten van het lidmaatschap van het Dorpsbelang zijn € 7,50 per jaar.

Voor vragen, wensen en opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met het Dorpsbelang.

Contactpersoon:
Peter Nijholt

Contactgegevens:

Algemeen:

Voorzitter Doarpsbelang: