Bridge

Bridgewert

Witte jo wat de oarsprong fan de figuren op in kaartspul binne?

It moderne kaartspul is in útfining út de midsieuwen, wêr’t oan  ferskate hôven spiele waard. Letter waard it populêr ûnder it folk. Yn it spul binne de wichtigste befolkingsgroepen útbieldi. Dat sjogge  jo oan de kleuren: harten ♥ stiet foar de tsjerke, skoppen ♠ (in stileerd wapen) foar de adel as it leger, ruten ♦ (edelstiennen) foar de handel en klaveren ♣ foar de boeren. Uteraard waard ek de kening (as hear) net ferjitten. Omdat hy de wichtigste persoan yn it lân wie, waard in spesjale kaart foar him makke en ien foar syn ega, de keningin (as frou). IT taheakjen fan de boer is net alhiel dúdlik. Hy stiet faaks foar de liifeigenen fan de kening, as foar it leger dat de kening bystie. Beide droegen by oan syn rykdom en macht, mar wiene ek in macht op harsels.

Eltse woansdeitejûn is der BRIDGEWERT yn Us Honk. It begjint om 19.45 oere oant 22.00 oere.

Nim kontakt op mei ien fan de spilers en wy kinne jo leare en sjen litte hoe moai, ûnderhâldend en spannend as it bridge is.
Kom mar ris del yn Us Honk!