KF De Twa Doarpen

Bestuur KF De Twa Doarpen

Foarsitter: Remco de Haan

Sekretariaat: Hendrikje v/d Mark

Ponghâlder: Hans Nieuwenhuis

Jeugdsaken: Jikke Okkema

Lid: Durk Bergema

It bestjoer is ek berikberfia:

Ek aktief op Facebook!