Dienstverlening

Dienstverlening

Gemeente
Britswert en Wiuwert hoorden bij de gemeente Baarderadeel. Met ingang van 1 januari 1984 zijn de gemeenten Baarderadeel en Hennaarderadeel samengevoegd en werd het de gemeente Littenseradiel.
Sinds 1 januari 2018 is ook deze samengevoegd en wonen wij nu in de gemeente Súdwest- Fryslân.

De gemeente súdwest Fryslân telt in totaal 89 officiële plaatsen waarvan 6 friese elf-steden en 83 dorpen.
Het gemeentehuis is gevestigd in Sneek. En zijn er verschillende gemeente loketten.

Adres gemeentehuis:
Marktstraat 15
8601 CR Sneek
Telefoon nummer: 14 0515 (géén netnummer nodig)
www.gemeentesudwestfryslan.nl

De openingstijden vindt u hier.

Laadpaal 
In Wiuwert op de terp staat een laadpaal waar fietsen, telefoon en tablet kunnen worden opgeladen.
In ruim 25 minuten kunt u 2 fietsen opladen.
Er staat een picknicktafel waar u kunt lunchen en een info bord met de route van het ‘Kleasterpaad’ .

Huisafval
Het ophalen van huisafval gebeurt alle vrijdagen. Voor de tijden van het chemisch en groot afval verwijzen wij u naar de afvalkalender.
Deze is te vinden op de website van de gemeente Súdwest Fryslan

Overig afval
Voor al het overige afval verwijzen wij u naar de website van de gemeente Súdwest Fryslan

Klein leed
Via onderstaande link kunt u melding maken van ‘klein leed’.
Melding klein leed

Oud papier
Dit wordt geregeld door Dorpsbelang. Het oud papier kunt u iedere laatste zaterdag van de maand tussen 9.00 en 13.30 uur bij Altis brengen. Het geld dat wordt ontvangen komt terecht in een oud papierpot. Verenigingen, clubs, enz. kunnen hier een beroep op doen voor speciale projecten. (extra bijdrage)

Minipostagentschap
Dit is gevestigd in de winkel van:
Fam. A. Lanting
Waltawei  33
8635 MZ  Bozum
tel: 0515–521645
Verder zijn er nog minipostagentschappen in Winsum, Mantgum en Easterein.
Voor alle andere (grote) zaken naar Leeuwarden of Sneek.

Gezondheidszorg
Dokter J. Hornstra                            Dokter J. Jansen
`t Oerd 12                                         It Lange Ein  46
8635  LB  Bozum                               8647  SC  Sybrandaburen
tel: 0515–521223                              tel: 0515–521281

Dokterswacht:

0900 1127112

Bezoekadres: Antonius ziekenhuis Sneek

AED
In onze beide dorpen is een AED aanwezig. 15 personen uit onze dorpen die óf via het werk een BHV diploma hebben
of die via www.hartslag.nu een cursus hebben gevolgd zijn hiervoor aangemeld.

Wiuwert:        o.b.s. de Pikeloer
Britswert:       Ús Honk 

Tandartsen
Tichelaar                                          Wiersma
Fearhûshoeke  1                              De Koarte Baan  13
9022  BR  Mantgum                       8731  DX  Wommels
tel: 058–2501781                            tel: 0515–332418

Thuiszorg
Het hoofdkantoor Thuiszorg Zuid-West Friesland staat in Sneek.
Adres: Simmerdyk  1
tel: 0515-428100.

Fysiotherapie
Fysio Middelzee, Anna Hemmes
It Oerd 19
8635LB Boazum
T: 0620087199
E:
W: www.fysiomiddelzee.nl

Dierenartsenpraktijk Wommels
De Langebaan 1
8731 DZ Wommels
Tel: 0515 331387

Openbaar Vervoer
Voor informatie over tijden en routes kunt u bellen met het Openbaar vervoer reis en informatie centrum telefoon: 0900-9292 of via internet www.9292ov.nl of de website van vervoersmaatschappij Connexxion.
Treinvervoer is mogelijk vanaf Mantgum naar Leeuwarden en Sneek.

Bereikbaarheid politie in Súdwest Fryslân
Telefonisch via het Politie Service Centrum (P.S.C.):
0900-8844 (“geen spoed, wel politie”)

Indien u contact heeft met het P.S.C. dan kan men u doorverbinden naar het plaatselijke politiebureau, andere politiebureaus in Friesland of de buurtagenten.

In noodgevallen gebruik maken van het telefoonnummer  112

Openingstijden:

Bureau Bolsward:  Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van
9-17 uur (andere tijden op afspraak)
Gevestigd: Franekerstraat  3, Bolsward.

Wijkagent
De wijkagent is Trinus Hoekstra en is te bereiken per E-mail via:
Wijksecretariaat:
Direct:
En verder telefonisch bereikbaar via algemeen telefoonnummer 0900 – 8844.