Spulwike 50 jier!

Spulwike 50 jier: stjoer dyn bydrage yn foar it Spulwikejubileumboek!

Wat yn de simmer fan 1972 op in fjildsje yn Jorwert begûn as wike mei aktiviteiten en spultsjes foar bern fan âlders dy’t gjin fakânsje betelje koene, bestiet hast fyftich jier letter, nei twa gemeentlike weryndielings (yn 1984 en yn 2018) noch hieltyd, en is útgroeid ta in wike dêr’t alle jierren sa’n 650 bern oan meidogge. Mei “basiskampeminten” yn de doarpen Easterwierrum, Easterlittens en Weidum, en aktiviteiten yn de doarpen dêr om hinne, yn wat oant 2018 de gemeente Littenseradiel wie. Yn dy fyftich jier is der in soad feroare, mar wat altyd itselde bleaun is, is de wille dy’t de bern en de lieding fan de Spulwike mei elkoar belibje.

Oar jier, yn 2022, bestiet de Spulwike 50 jier! Wy witte fansels net hoe’t it komt mei de koroanapandemy, mar sa’n jubileum meie jo hoe dan ek net ûngemurken foarby gean litte fansels; sa’n jubileum fertsjinnet in moai jubileumboek! Dêr wurdt oan wurke troch in eindredaksje, besteane út minsken dy’t yn it mear of minder resinte ferline aktyf by de Spulwike behelle west hawwe, te witten: Trienke Poelstra, Jelle Wierenga, Jansien Kamstra, Klaas Siderius, Boukje Kamphorst en Tsjerk Bottema. Wy roppe elkenien op syn of har oantinkens oan de Spulwike, as bern, lieding, âlder, materiaalman of -frou, pankoekmem of -heit, of alles tagelyk, mei ús te dielen. Dat kin yn ferskillende foarmen. Dyn bydrage kin de foarm hawwe fan:

  • In kolumn (rjochtline maksimaal 350 wurden)
  • In anekdoate (rjochtline maksimaal 750 wurden)
  • In fraachpetear (rjochtline maksimaal 1500 wurden)
  • In gedicht (gjin beheinings)
  • Foto’s mei byskrift (allegearre wolkom, mar tink om resolúsje en byldkwaliteit)
  • Argyfstikken oer de Spulwike, út kranten en oare media (by foarkar digitalisearre)

Jou yn dyn bydrage oan yn hokker tiidrak dyn oantinken spilet, of út hokker Spulwikejier dyn foto’s komme. It jubileumboek beslacht fiif desennia: de jierren santich, tachtich, njoggentich, nul én tsien oant en mei ienentweintich. Fan elke fiif jier fan dy desennia wol wy graach moaie ferhalen by elkoar bringe.

Hast in geweldich idee foar in bydrage, mar fielst dy wat beheind troch de hjirboppe neamde tekstsjenres? Gjin punt; yn oerlis mei de redaksje is der in soad mooglik.

Bist sels net sa’n skriuwer, mar sitst wol fol mei ferhalen oer de Spulwike? Gjin punt, de einredaksje komt graach by dy del om dyn ferhaal op te tekenjen.

Alle bydragen dy’t wy binnen krije, krije sowieso in plakje op de webside. In seleksje fan ferhalen en foto’s nimme wy graach yn it jubileumboek op.

Set dyn bydrage op de mail nei: . Stjoer dyn bydrage yn foar 1 maart 2022. Wy binne benijd nei dyn ferhaal!

Hertlike groetnis fan de einredaksje fan it Spulwike Jubileumboek,

Boukje, Klaas, Jansien, Jelle, Trienke en Tsjerk.

Uitnodiging Najaarsvergadering Doarpsbelang

Beste Dorpsgenoten,

Graag nodigen wij jullie/u uit voor de najaarsvergadering van het Doarpsbelang op donderdag 25 november, om 20.00 uur.

Bijgaand vindt u/ vinden jullie de agenda waarin weer verschillende interessante zaken aan bod zullen komen.

Deze vergadering zal zowel fysiek in Us Honk, als ook online te volgen zijn. Op deze manier hopen wij voor iedereen mogelijk te maken op een veilige manier deel te nemen aan deze vergadering.

In Us Honk wordt er gevraagd naar uw Corona QR-code en houden wij ons aan de basisregels. (1,5 mtr. en mondkapjes bij binnenkomst en verplaatsen).

Voor het online bijwonen van deze vergadering kan onderstaande link gebruikt worden.

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Meer informatie | Opties voor vergadering

________________________________________________________________________________

Hartelijk Welkom en vriendelijke groeten,

Doarpsbelang De Twa Doarpen

Topstukkenlezing

Annemarieke Willemsen over de goudschat van Wieuwerd

De goudschat van Wieuwerd

“Wat de zeldzaamheid van deze goudvondst betreft, daaromtrent valt op te merken dat nog nimmer zo vele en verschillende gouden hangversierselen bij elkaar gevonden zijn.” Met deze woorden heeft Rijksmuseum van Oudheden-conservator L.J.F. Janssen in 1866 de Nederlandse staat overgehaald een vroegmiddeleeuwse schat aan te kopen, die in de terp ‘Bessens’ bij Wieuwerd was gevonden. Het is nog steeds de grootste Friese goudschat ooit gevonden. In een pot van aardewerk zaten 35 hangers, drie ringen en een stuk van een zeer grote gouden fibula. Dit type mantelspeld werd gedragen door hooggeplaatste dames.

Munten en sieraden

De grootste hangers bevatten munten uit het Byzantijnse Rijk. In andere hangers zitten bracteaten, plaatjes met vlechtpatronen en gezichten. De kleinste hangers zijn gemaakt van Frankische munten, waaronder een gouden munt uit Utrecht of Maastricht. Alle munten zijn destijds uit de roulatie gehaald en omgewerkt tot sieraden. Op het lichaam gedragen kregen ze dus een andere waarde. De goudschat is rond 640 na Chr. in de terp begraven. Het was mogelijk de voorraad van een edelsmid, die het goud wilde omsmelten.

In deze lezing komen ook recente Nederlandse vondsten van vroegmiddeleeuwse goudschatten aan bod, waarin eveneens munten en sieraden de hoofdrol spelen.

Twee keer per maand houdt een conservator van het Rijksmuseum van Oudheden een livestream-lezing over een van de topstukken uit de collectie. Op deze zondagmiddag vertelt Annemarieke Willemsen, conservator collectie Middeleeuwen, over de goudschat van Wieuwerd uit de zevende eeuw na Chr. Deze pot vol gouden sieraden, al in 1866 gevonden, wordt vaak geassocieerd met Friese koningen. Maar de schat vertelt vooral iets over de omgang met geld en goud in de Vroege Middeleeuwen. Via de chat kunt u vragen stellen, die na afloop van de lezing worden beantwoord.

  • datum: zondag 21 november 2021
  • tijd: 14.00 – 15.00 uur
  • locatie: livestream vanuit het Rijksmuseum van Oudheden
  • kosten: gratis

Aanmelden livestream

Meld u aan voor de livestream

Iedereen kan deze topstukkenlezing thuis gratis volgen. U hoeft geen extra programma’s te downloaden of te installeren op uw computer. Na aanmelding ontvangt u een link, waarmee u via de browser op uw pc, laptop, tablet of smartphone de lezing kunt volgen. De uitzending is vanaf een kwartier voor aanvang online. De link blijft twee weken geldig, zodat u kunt terugkijken.